Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, diensten en overeenkomsten van The Chocolate Bar - Nijmegen, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The Chocolate Bar worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The Chocolate Bar ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 - Aanbiedingen/Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van The Chocolate Bar zijn vrijblijvend en The Chocolate Bar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door The Chocolate Bar. The Chocolate Bar is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Chocolate Bar dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling dan wel de boeking.

2.3 Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten, voor u op maat, kleur of naam gemaakt) wordt aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden per contante of pinbetaling of factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuur- of opdrachtdatum.

3.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van The Chocolate Bar.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien The Chocolate Bar haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van The Chocolate Bar om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen dan wel te laten vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is The Chocolate Bar gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door The Chocolate Bar.

Artikel 4 - Levering
4.1 De door The Chocolate Bar opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Dit geld tevens voor de door u gevraagde diensten.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan The Chocolate Bar verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6 - Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u The Chocolate Bar daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering/ afname van het produkt of dienst, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft The Chocolate Bar de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan The Chocolate Bar te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Een schikking bestaat tot de mogelijkheden als partijen hiermee instemmen.

Artikel 7 - Bestellingen/Communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en The Chocolate Bar, dan wel tussen The Chocolate Bar en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en The Chocolate Bar, is The Chocolate Bar niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van The Chocolate Bar.

Artikel 8 - Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Chocolate Bar ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Chocolate Bar gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Chocolate Bar en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 - Diversen
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Chocolate Bar in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Chocolate Bar vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem - The Chocolate Bar 2017 -

chocolate bar nijmegen - workshop 02.jpg